Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/56-15/16 od 5.02. 2016. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje  KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list"Konkurs je objavljen dana 6.2.2016.godine u "Dnevnom listu".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet