Obavještenje za prijavu teme magistarskog rada

Studenti PDS-a nakon što su položili sve ispite predviđene nastavni planom i programom mogu da prijave temu magistarskog rada. Prijave teme vrši se ispunjavanjem obrazaca MR1 i MR.SC.-01 u tri primjerka, koji se predaju na protokol Nastavničkog fakulteta.
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet