Informacije o časopisu

EDUCA, ČASOPIS ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I KULTURU 

p-ISSN: 1840-3301
e-ISSN: 2303-7342

Izdavač: Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru

Distirbuira se u printanom i elektronskom obliku, a izlazi jednom godišnje u 200 primjeraka.

Časopis Educa je indeksiran u međunarodnoj bazi podataka INDEX COPERNICUS i uvršten u listu indeksiranih časopisa EBSCO Publishing i COBBIS, te GOOGLE SCHOLAR baze podataka.

Časopis Educa je registriran u Registru domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet