Prijava kolizionih predmeta u akademskoj 2018./19.godini - zaključno sa 12.10.2018.godine

Član 28.

(1) Student koji obnavlja upis u istu godinu studija, a ostvario je najmanje 30 ECTS kredita iz predmeta s te godine studija u prethodnoj akademskoj godini, ima pravo da, pored predmeta koje nije položio u prethodnoj akademskoj godini prisustvuje nastavi i polaže ispite iz predmeta naredne studijske godine s tim da ukupno opterećenje po semestru ne prelazi 30 ECTS kredita (kolizioni predmeti).
(2) Student koji žele ostvariti pravo iz stava (1) ovog člana obavezan je, na početku akademske godine, prijaviti kolizione predmete, na posebnom obrascu, u studentskoj službi fakulteta.
(3) Kolizioni predmeti se prijavljuju u oktobru i za zimski i za ljetni semestar.
(4) Kolizioni predmeti ne mogu biti predmeti koji imaju preduslovni predmet.
(5) Prodekan za nastavu ili šef odsjeka (po ovlaštenju dekana) odobrava, a studentska služba upisuje odobrene kolizione predmete u indeks.
(6) Nije dozvoljeno naknadno mijenjanje kolizionih predmeta, niti polaganje više od prijavljenih i odobrenih kolizionih predmeta.
(7) Rezultati ispita kolizionih predmeta se upisuju u indeks i prijavu odmah nakon polaganja ispita.
(8) Ako student sve ispite iz završne godine studija položi u koliziji neće moći pristupiti izradi i odbrani završnog rada niti upisati sljedeći ciklus studija prije sljedeće akademske godine.
(9) Studenti plaćaju naknadu za svaki odobreni kolizioni predmet u visini koju odredi Upravni odbor, na prijedlog Senata.
 
Za prijavu kolizionih predmeta potrebno je sljedeće:
 
  1. uredno popunjen i potpisan zahtjev (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod)
  2. za redovne studente koji se sufinansiraju iz budžeta uplata 80 KM za svaki odobreni kolizioni predmet, šifra: N4136-Uplata za kolizione predmete, žiro-račun: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
  3. za redovne samofinansirajuće i vanredne studente  uplata 150 KM za svaki odobreni kolizioni predmet, šifra: N4137-Uplata za kolizione predmete, žiro-račun: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
Šifra za studente Zdravstvene njege tj. prvo slovo Z, a za studente Dizajna interijera D.