Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2018/19.godinu i procedura prijave teme završnog rada

 Za prijavu teme završnog rada je potrebno:
 
  • uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka;
  • obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka
  • potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne 3 godine za studij od 240 ECTS, odnosno 2 godine za Stručni studij iz oblasti sporta od 180 ECTS;
  • index 
 
Izvod iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnose na prijavu teme završnog rada
 
IV ZAVRŠNI RAD
 
 
Član 31.
 
 
(1) Student, koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim planom i programom, Statutom Univerziteta i drugim općim aktima, nakon ovjerenog posljednjeg semestra studija i ostvarenih potrebnih ECTS bodova za predmete brani završni rad, ako je on obavezan u skladu sa studijskim programom.
(2) Završni rad je u pisanoj formi obrađen problem iz oblasti studijskog programa.
(3) Završni rad nosi određen broj ECTS bodova koji je naznačen studisjkim programom, a koji se ostvaruju sa pozitivnom/prolaznom ocjenom dobijenom za završni rad.
(4) Temu završnog rada student može birati nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija i položenih svih ispita iz prethodnih godina studija.
(5) Teme završnih radova usvaja Naučno-nastavno vijeće fakulteta na prijedlog predmetnih nastavnika. Izuzetno, studentu se može odobriti tema završnog rada koju samostalno predloži, uz prethodnu konsultaciju sa nastavnikom kod kojeg želi uraditi završni rad.U tom slučaju, nastavnik je obavezan predložiti Naučno-nastavnom vijeću fakulteta izmjenu/dopunu spiska predloženih tema iz predmeta na koji se tema odnosi.
 
Član 32.
 
 
(1) Završni rad se prijavljuje studentskoj službi fakulteta.
(2) Zahtjev za prijavu završnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv fakulteta, studijski program, naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.
(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta