Uplata treće rate školarine za akademsku 2018./19.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente te uplata druge rate za imatrikulante Nastavničkog fakulteta, studija Zdravstvena njega i Dizajn interijera po kategorijama

Obavještavamo sve redovne samofinansirajuće i vanredne studente da su obavezni najkasnije prije prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine  za akademsku 2018./19.godinu.
Svi imatrikulanti su dužni izmiriti II (drugu) ratu školarine.
Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicama OBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom u studentsku službu radi evidentiranja uplate u index.
Napominjemo da prijava ispita i ovjera semestra NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.
 
 
Studenti su obavezni uplatiti slijedeće (po godinama i kategorijama):
 
 
PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija (studenti Nastavničkog fakulteta)
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1206-TREĆA RATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 VANREDAN STUDIJ (strani državljani iz zemalja bivše Jugoslavije)
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1411-TREĆA  RATA ŠKOLARINE AKAD.2018./19.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
**Za strane državljane iz OSTALIH DRŽAVA, treća rata iznosi 1000 KM, svrha doznake: N1421-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA 2018./19.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
UNIVERZITETSKI STUDIJ: ZDRAVSTVENA NJEGA-Prva godina - I put upisani
 
  
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1206-TREĆA RATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)
 

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ 
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
*Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE AKAD.2018./19.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 

STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)
 
 -uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1207-TREĆA  RATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1207-TREĆARATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Dizajn interijera
 
 -uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1207-TREĆA RATA ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
VANREDAN STUDIJ-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: Z1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE  ZA AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 ______________________________________________________________________________________________________________
 
 *Za strane državljane iz zemalja bivše Jugoslavije, treća rata iznosi 600 KM, svrha doznake: N1412-TREĆA RATA ŠKOLARINE AKAD.2018./19.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić - Nastavnički fakultet
 
**Za strane državljane iz OSTALIH DRŽAVA, treća rata iznosi 1000 KM, svrha doznake: N1422-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2018./19.GOD., uplatiti na žiro-račun broj 1610200000290613, Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet 
 
 
 
OBNOVE PRVE, DRUGE, TREĆE I ČETVRTE GODINE
 

 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM (ili manje pogledati na kraju indexa dug), svrha doznake: N1209-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE-Zdravstvena njega
 
 -uplatnica od 340 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu) svrha doznake: Z1209-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 
VANREDAN STUDIJ-Nastavnički fakultet
 
 -uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1309-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2018./19.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 
 IMATRIKULANTI - SVE KATEGORIJE
 
 Prepisati detalje sa uplatnice I (prve) rate, samo umjesto prve, staviti uplata druge rate za imatrikulaciju - akademska 2018./19.godina.
 
 
MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.
POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,
ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Z,
ZA DIZAJN INTERIJERA D.