KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i 101-1099-2/20 od 28.5.2020. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-928-1/20 od 2.6.2020. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

 

 
Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:
 
I ciklus studija/dodiplomski studij - Nastavnički fakultet:
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom/Studijem (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • originalno ljekarsko uvjerenje (SAMO ZA KANDIDATE NA ODSJECIMA SPORT I ZDRAVLJE I STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Zdravstvena njega:
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: Z3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Dizajn interijera:
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
Univerzitetski studij Farmacija (integrisani studij I i II ciklusa)
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Mikrobiologija:
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.
 
II ciklus studija/diplomski studij-Nastavnički fakultet i Univerzitetski studij Mikrobiologija:
 
 • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem studiju od 240 ECTS/VII stepen-četverogodišnji studij po predbolonjskom sistemu studiranja/uvjerenje o završenom studiju
 • uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 • rodni list (sa neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- original
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet,
 • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.
 III ciklus studija - Doktorski studij iz oblasti kineziologije
 
Uz prijavu u kojoj se navodi odabrani modul obavezno se prilažu dokumenti:

▪ biografija sa opisom stučne i naučne aktivnosti;
▪ izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
▪ uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
▪ pasoš ili drugi adekvatan dokument za strane državljane (ovjerena kopija);
▪ potvrda o poznavanju stranog jezika;
▪ diplomu o završenom VII/1 stepenu stručne spreme ili diplomskom akademskom studiju ili poslijediplomskom naučnom magistarskom studiju (ovjerene kopije);
▪ uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija;
▪ preporuke najmanje dva profesora (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz člana 4. tačka g) i f);
▪ ispisnica sa poslijediplomskog naučnog magistarskog studija (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za upis u III semestar);
▪ dokazi o objavljena najmanje dva naučna rada od kojih je najmanje jedan objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz člana 4. tačka g).
 
Kandidati koji su studije završili u inostranstvu uz prijavu na konkurs podnose obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak nostrifikacije u toku dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu. Pravo na upis kandidat stiče nakon donošenja rješenja o nostrifikaciji.