Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2020/2021.godinu i procedura prijave teme završnog rada

Za prijavu teme završnog rada je potrebno:
 
  • uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka;
  • obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka
  • potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne tri godine studija za studij od 240 ECTS, odnosno prethodne dvije godine studija za Stručni studij iz oblasti sporta od 180 ECTS;
  • index 
 
Izvod iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnose na prijavu teme završnog rada
 

 
IV ZAVRŠNI RAD
 
 

Član 32.
 
 
(1) Završni rad se prijavljuje studentskoj službi fakulteta.
(2) Zahtjev za prijavu završnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv fakulteta, studijski program, naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.
(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta