Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/2022.godini - do ponedjeljka, 05.07.2021.godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku,  produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.
 
Zakon o upravnom postupku, član 99.:stav 2:
 
Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.
 
Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:
 
I ciklus studija/dodiplomski studij - Nastavnički fakultet:
 
  • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom/Studijem (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
  • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
  • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • originalno ljekarsko uvjerenje (SAMO ZA KANDIDATE NA ODSJECIMA SPORT I ZDRAVLJE I STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA)
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.