Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

Obavještavamo studente da je Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" na sjednici 26.08.2021.godine donio Odluku o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na prvom ciklusu studija/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru.

I

Član 26. dopunjava se stavovima (3) i (4), kako slijedi:

(3) Student u sljedeću godinu studija može prenijeti najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina studija.

(4) Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se prilikom upisa studenata u više godine studija u akademskoj 2021/2022.godini.

II

Stavlja se van snage Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na prvom ciklusu broj 101-2124/20 od 18.09.2020.godine