AŽURIRANA VERZIJA Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U prilogu se nalaze Odluke o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu/dodiplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023.godinu i obrazac prijave teme završnog rada.Za prijavu teme završnog rada je potrebno:  • uredno popunjen obrazac prijave teme završnog rada potpisan od strane mentora i kandidata - 2 primjerka (prilog);
  • obrazloženje teme završnog rada potpisano od strane mentora i kandidata - 2 primjerka
  • potvrda o upisanom završnom semestru i položenim svim ispitima iz prethodne tri godine studija za studij od 240 ECTS, odnosno prethodne dvije godine studija za Stručni studij iz oblasti sporta od 180 ECTS (ne podnosi se preko sistema eUniversity nego direktno u studentskoj službi);
  • indeks


Izvod iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koji se odnose na prijavu teme završnog rada


IV ZAVRŠNI RAD


Član 32.(1) Završni rad se prijavljuje studentskoj službi fakulteta.
(2) Zahtjev za prijavu završnog rada podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, naziv fakulteta, studijski program, naziv radne teme, predmet, datum prijave i potpis mentora.
(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosije studenta