Uplata treće rate školarine za akademsku 2022/2023.godinu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente Nastavničkog fakulteta po kategorijama i druge rate za studente-imatrikulante

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije prije ovjere semestra i prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku 2023.godine uplatiti III (treću) ratu školarine za akademsku 2022/2023.godinu. Studenti su dužni u polje svrha doznake na uplatnicamaOBAVEZNO PISATI ŠIFRU UPLATE sa opisom iste, te uplatnicu donijeti sa indexom i semestralnim listom u studentsku službu.

Napominjemo da ovjera semestra i prijava ispita NEĆE BITI MOGUĆA bez uplate rate.

Studenti su obavezni uplatiti sljedeće (po godinama i kategorijama):



PRVA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija




VANREDAN STUDIJ (studenti iz zemalja bivše Jugoslavije)



-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1306-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet



VANREDAN STUDIJ (studenti STRANI DRŽAVLJANI IZ OSTALIH DRŽAVA)



-uplatnica od 1000 KM svrha doznake: N1411-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 


 


 

DRUGI CIKLUS STUDIJA/DIPLOMSKI STUDIJ (prvi put upisani)

 

 



REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE I VANREDAN STUDIJ


-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1601-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet



STRUČNI STUDIJ IZ OBLASTI SPORTA (DRUGA GODINA)


-uplatnica od 400 KM svrha doznake: N1602-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA STRUČNI STUDIJ-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet



DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (prvi put upisani) - I ciklus studija



REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE



-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1208-TREĆA RATA ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet



VANREDAN STUDIJ

-uplatnica od 500 KM svrha doznake: N1307-TREĆA RATA ŠKOLARINE ZA AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet




OBNOVE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE - I ciklus



VANREDAN STUDIJ




-uplatnica od 300 KM/500 KM (zavisi od broja nepoloženih ispita i duga na kraju indeksa ), svrha doznake: N1309-TREĆA RATA ZA PONOVLJENI UPIS-AKAD.2022/2023.GOD, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet



IMATRIKULANTI - UPLATA RATE (pogledati dug na kraju indeksa)



MOLIMO STUDENTE DA NA UPLATNICE OBAVEZNO PIŠU ŠIFRU ZA UPLATU.


POČETNO SLOVO ZA STUDENTE NASTAVNIČKOG FAKULTETA JE N,