KONKURS za upis studenata na III ciklus studija (doktorski studij) na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Odlukama Senata, broj: 101-1036/23 od 30.03.2023. godine, broj: 101-1790/23 i 101-1791/23 od 25.5.2023. godine Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA UPIS POLAZNIKA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA (DOKTORSKI STUDIJ) NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

 

Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2023. godine.

Više o mogućnostima upisa na doktorski studij možete pronaći u dokumentu ispod!

 

 

II. 1. KINEZIOLOGIJA


a) Osnovne informacije o studiju


Naziv studija: Studijski program trećeg ciklusa studija iz područja Društvene nauke, polje

Kineziologija
Nivo: III ciklus

Broj ECTS bodova: 180

Vrsta studija: akademski studij trećeg ciklusa

Zvanje: doktor nauka iz oblasti kineziologije iz odgovarajuće grane
Područja, polja, grane (oblast obrazovanja): Društvene nauke, Kineziologija
Način izvođenja: redovno, u sjedištu, u trajanju od 6 semestara
Cijena doktorskog studija: 15.000,00 KM

Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se iz sljedećih naučnih grana:


▪ Kineziološka edukacija
▪ Kineziologija sporta i rekreacije
▪ Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost
▪ Organizacija i upravljanje u sportu
▪ Transformacioni procesi i modeli u sportu

 

 

b) Uslovi za prijavu


Pravo upisa na doktorski studij iz oblasti kineziologije imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:


a) Kandidati koji su po ranije važećim propisima stekli visoko obrazovanje iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja, fizičkog vaspitanja i kulture (ili drugo adekvatno zvanje) u trajanju od najmanje 8 semestara s najmanjom ocjenom 8,00; uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija,
b) Kandidati koji su po ranije važećim propisima, stekli zvanje Magistar nauka iz oblasti kineziologije/Magistar nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja (ili drugo adekvatno zvanje) s najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalenta vrijednosti;
c) Kandidati koji su po ranije važećim propisima stekli zvanje Magistar nauka u okviru fakulteta srodnih naučnih oblasti. s najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalenta vrijednosti, uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija;
d) Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija – opći smjer (300 ECTS) u okviru Nastavničkog fakulteta, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja (ili u okviru drugog fakulteta srodnog naziva) i zvanje Magistar/Master sporta i tjelesnog odgoja (ili drugo adekvatno zvanje) sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalentna vrijednosti na prvom i na drugom ciklusu;
e) Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra/Mastera na fakultetima srodnih naučnih oblasti, s najmanje prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalentna vrijednosti na prvom i na drugom ciklusu, uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija;
f) Završen studij iz alineje (a) ili stečeno obrazovanje iz alineje (b) ili stečeni naziv iz alineje (c), alineje (d) i alineje (e) iz prethodnih stavova s najmanjom prosječnom ocjenom 7,50 uz dvije preporuke predmetnih nastavnika sa prethodnih ciklusa studija koje je kandidat pohađao;
g) Završen studij iz alineje (a) ili stečeno obrazovanje iz alineje (b) ili stečeni naziv iz alineje (c) ili završen studij iz alineja (d) i alineje (e) ovog stava sa manjom prosječnom ocjenom od 7,50, pod uslovom da kandidat ima najmanje dva objavljena naučna rada od kojih je najmanje jedanobjavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama.

Kandidati treba da posjeduju znanje stranog jezika važnog za predmetnu oblast.

Kandidatima koji su po ranije važećim propisima, stekli zvanje Magistar nauka iz oblastikineziologije/Magistar nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja (ili drugo adekvatno zvanje) priznaje se 60 ECTS kredita i upisuju se u III semestar doktorskog studija i ima obavezu da izabere oblast istraživačke teme i supervizora iz reda nastavnika angažovanih na realizaciji doktorskog studija.

U slučaju da je kandidat završio studijski program I i II ciklusa studija, te magistarski studij po ranije važećim propisima, a koji ne pripada oblasti kineziologije (sporta; sporta i zdravlja u edukaciji; fizičke kulture i srodnih naziva), a koji se želi upisati na doktorski studij iz oblasti kineziologije potrebno je provesti postupak utvrđivanja ekvivalentnog broja ECTS bodova i na osnovu toga utvrditi razliku predmeta koju je kandidat dužan da položi prije polaganja ispita sa doktorskog studija.


Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:


▪ uredno popunjena prijava za upis (uzima se u studentskoj službi ili klikom na dokument ispod) sa navedenim odabranim modulom

▪ Uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

▪  biografija sa opisom stučne i naučne aktivnosti;
▪ izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
▪ uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
▪ pasoš ili drugi adekvatan dokument za strane državljane (ovjerena kopija);
▪ potvrda o poznavanju stranog jezika;
▪ diplomu o završenom VII/1 stepenu stručne spreme ili diplomskom akademskom studiju ili poslijediplomskom naučnom magistarskom studiju (ovjerene kopije);
▪ uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija;
▪ preporuke najmanje dva profesora (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz tačaka f) i g);
▪ ispisnica sa poslijediplomskog naučnog magistarskog studija (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za upis u III semestar);
▪ dokazi o objavljena najmanje dva naučna rada od kojih je najmanje jedan objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz tačke g).

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu uz prijavu na konkurs podnose obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak nostrifikacije u toku dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu. Pravo na upis kandidat stiče nakon donošenja rješenja o nostrifikaciji.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: nf@unmo.ba ili putem telefona: + 387 (0)36 514 203.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili lično na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru,
Nastavnički fakultet
Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar
uz naznaku: Prijava na Konkurs za treći ciklus studija iz područja Društvene nauke, polje Kineziologija

 

 II. 2. Interdisciplinarni doktorski studij iz oblasti društvenih nauka (Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Interdisciplinarne društvene nauke)


a) Osnovne informacije o studiju


Naziv studija:
Interdisciplinarni doktorski studij iz oblasti društvenih nauka, naučna polja: Pedagogija,
Psihologija, Sociologija, Interdisciplinarne društvene nauke

Nivo: III ciklus

Broj ECTS bodova: 180

Vrsta studija: akademski studij trećeg ciklusa
Zvanje: doktor nauka iz oblasti društvenih nauka iz odgovarajućeg polja i grane prema odabranoj
temi

Područja, polja, grane (oblast obrazovanja): Društvene nauke, odabrana polja i grane

Način izvođenja: redovno, u sjedištu, u trajanju od 6 semestara

Cijena doktorskog studija: 15.000,00 KM
 
 
Doktorski studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se iz sljedećih naučnih polja i grana:
 
 
Polje Psihologija, grane:
 
 
o Biološka psihologija
o Klinička i zdravstvena psihologija

o Opšta psihologija

o Ostale grane Primijenjene psihologije

o Psihologija rada

o Razvojna psihologija
 
 
Polje Sociologija, grane:
 
 
o Metodologija socioloških istraživanja
o Posebne sociologije

o Teorijska i historijska sociologija
 
 
Polje Pedagogija, grane:
 
 
o Andragogija
o Didaktika

o Opšta pedagogija

o Posebne pedagogije

o Socijalna pedagogija

o Specijalne odgojne i obrazovne discipline
 
 
Polje interdisciplinarne društvene nauke, grane:
 
 
o Edukacijsko-rehabilitacijske nauke
o Metodike nastavnih predmeta društvenih nauka

o Menadžment u obrazovanju
 
 
b) Uslovi za prijavu
 
 
Pravo upisa na doktorski studij iz oblasti iz oblasti društvenih nauka, naučna polja: Pedagogija,Psihologija, Sociologija, Interdisciplinarne društvene nauke imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 
 
a) Kandidati koji su po ranije važećim propisima stekli visoko obrazovanje iz oblasti Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarniih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava) (ili drugo adekvatno zvanje) u trajanju od najmanje 8 semestara s najmanjom ocjenom 8,00; uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija;
 
b) Kandidati koji su po ranije važećim propisima, stekli zvanje Magistar nauka iz oblasti Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarnih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava) (ili drugo adekvatno zvanje) s najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalenta vrijednosti;
c) Kandidati koji su po ranije važećim propisima stekli zvanje Magistar nauka u okviru fakulteta srodnih naučnih oblasti. s najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalenta vrijednosti, uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija;
d) Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija opći smjer (300 ECTS) u okviru Nastavničkog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Edukacijskog fakulteta (ili u okviru drugog fakulteta srodnog naziva) i zvanje Magistar/Master Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarnih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava) (ili drugo adekvatno zvanje) sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalentna vrijednosti na prvom i na drugom ciklusu;

e) Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija (300 ECTS) i zvanje Magistra/Mastera na fakultetima srodnih naučnih oblasti, s najmanje prosječnom ocjenom 8,00 ili ekvivalentna vrijednosti na prvom i na drugom ciklusu, uz obavezu polaganja razlike predmeta koju utvrdi Vijeće doktorskog studija;

f) Završen studij iz alineje (a) ili stečeno obrazovanje iz alineje (b) ili stečeni naziv iz alineje (c),alineje (d) i alineje (e) iz prethodnih stavova s najmanjom prosječnom ocjenom 7,50 uz dvije preporuke predmetnih nastavnika sa prethodnih ciklusa studija koje je kandidat pohađao;

g) Završen studij iz alineje (a) ili stečeno obrazovanje iz alineje (b) ili stečeni naziv iz alineje (c) ili završen studij iz alineja (d) i alineje (e) ovog stava sa manjom prosječnom ocjenom od 7,50,pod uslovom da kandidat ima najmanje dva objavljena naučna rada od kojih je najmanje
jedan objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama.

Kandidati treba da posjeduju znanje stranog jezika važnog za predmetnu oblast .

 
Kandidatima koji su po ranije važećim propisima, stekli zvanje Magistar nauka iz oblasti
 
Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarnih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava) (ili drugo adekvatno zvanje) priznaje se 60 ECTS kredita i upisuju se u III semestar doktorskog studija i ima obavezu da izabere oblast istraživačke teme i supervizora iz reda nastavnika angažovanih na realizaciji doktorskog studija.
 
U slučaju da je kandidat završio studijski program I i II ciklusa studija, te magistarski studij po ranije važećim propisima, a koji ne pripada oblastI Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarnih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava), a koji se želi upisati na doktorski studij iz oblasti Pedagogije/Psihologije/Sociologije/Interdisciplinarnih društvenih nauka (Predškolski odgoj/Razredna nastava) potrebno je provesti postupak utvrđivanja ekvivalentnog broja ECTS bodova i na osnovu toga utvrditi razliku predmeta koju je kandidat dužan da položi prije polaganja ispita sa doktorskog studija.
 
 

 
 

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:


▪ uredno popunjena prijava za upis (uzima se u studentskoj službi ili klikom na dokument ispod) sa navedenim odabranim modulom

▪ Uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet

▪  biografija sa opisom stučne i naučne aktivnosti;
▪ izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
▪ uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
▪ pasoš ili drugi adekvatan dokument za strane državljane (ovjerena kopija);
▪ potvrda o poznavanju stranog jezika;
▪ diplomu o završenom VII/1 stepenu stručne spreme ili diplomskom akademskom studiju ili poslijediplomskom naučnom magistarskom studiju (ovjerene kopije);
▪ uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija;
▪ preporuke najmanje dva profesora (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz tačaka f) i g);
▪ ispisnica sa poslijediplomskog naučnog magistarskog studija (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za upis u III semestar);
▪ dokazi o objavljena najmanje dva naučna rada od kojih je najmanje jedan objavljen u međunarodnom časopisu indeksiranom u bazi CC, SCI ili SCIExp i da je najmanje jedan rad javno prezentiran na međunarodnim naučnim konferencijama (prilažu samo kandidati koji ispunjavaju uslove upisa iz tačke g).

 
Kandidati koji su studije završili u inostranstvu uz prijavu na konkurs podnose obrazovne isprave i rješenje o ekvivalenciji, odnosno nostrifikaciji, a ako je postupak nostrifikacije u toku dostavljaju dokaz o podnesenom zahtjevu. Pravo na upis kandidat stiče nakon donošenja rješenja o nostrifikaciji.
 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila: nf@unmo.ba ili putem telefona: +387 (0)36 514 203.
 
Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili lično na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru,
Nastavnički fakultet
Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar

uz naznaku: Prijava na Konkurs za treći ciklus studija
Interdisciplinarni doktorski studij iz oblasti društvenih nauka (Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Interdisciplinarne društv