Rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu II ciklusa/diplomskog studija za akad.2023/2024.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta i upis primljenih kandidata-od 09.11.-14.11.2023.godine

U prilogu se nalaze rang-liste prijavljenih kandidata u I (prvu) godinu II ciklusa/diplomskog studija za akademsku 2023/2024.godinu po Odsjecima Nastavničkog fakulteta.

 

 

 

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 

 

 

 

09.11. – 14.11.2023.godine

 

 

 

 svakim radnim danom od 09-15.00 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.  

(Pauza od 12.30.-13.00.sati)

 

 

 

 Za upis je je potrebno slijedeće:

 

 

 

REDOVAN STUDIJ

 

 

 

   

 -  indeks i upisni materijal –50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

 - 2 slike formata 4x6 cm

 - ljekarsko uvjerenje

 - uplatnica od 400 KM, svrha doznake: N1501 uplata za zimski semestar-akademska 2023/2024. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet 

- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

  

VANREDAN STUDIJ

 

 

 

   

 -  indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: N3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa) 

 - 2 slike formata 4x6 cm

 - ljekarsko uvjerenje

 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake: N1601- prva rata školarine za akademsku 2023/2024. godinu,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

 -uplatnica od 85 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103, N2104, N2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

 

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.