Odluke o prihvatanju/usvajanju tema za izradu diplomskih radova na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima za akademsku 2022/2023. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

U prilogu se nalaze Odluke o prihvatanju/usvajanju tema za izradu diplomskih radova na II ciklusu/diplomskom studiju po Odsjecima Nastavničkog fakulteta za akademsku 2022/2023. godinu, procedura prijave teme i obrazac za prijavu teme diplomskog rada.

 

 

 

 

 

Za prijavu teme je potrebno:

 

 


· popunjen obrazac za prijavu teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane prodekana za nastavu, mentora i kandidata (3 primjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 primjerak direktno mentoru);

 

 

 

· obrazloženje teme diplomskog rada - 4 primjerka potpisana od strane mentora i kandidata sa biografijom kandidata (3 primjerka idu na protokol Nastavničkog fakulteta nakon što student uzme potvrdu iz studentske službe o upisu završnog semestra, a 1 direktno mentoru);

· potvrdu o upisu završnog semestra na II ciklusu - 4 primjerka (uzeti u studentskoj službi - ne podnosi se zahtjev preko sistema eUniversity- uzima se direktno u studentskoj službi na lični zahtjev);

 

 

 

IZVOD IZ PRAVILA STUDIRANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA/DIPLOMSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, a koji se odnosi na proceduru prijave teme diplomskog radaPrijava za odobrenje teme diplomskog rada

 

 

Član 19.

 

 

(1) Student bira temu diplomskog rada nakon završetka prvog semestra na jednogodišnjim studijskim programima. odnosno nakon završetka trećeg semestra na dvogodišnjim studijskim programima.

(2) Za izabranu temu student, u saradnji sa mentorom, popunjavai podnosi pismenu prijavu Vijeću fakulteta (prilog) koja sadrži sljedeće:

a) biografiju kandidata;

b) naslov i radnu strukturu;

c) temu i radne hipoteze rada, odnosno prezentaciju teme, projekta ili izložbe;

d) obrazloženje teme diplomskog rada;

e) kratak prikaz sadržaja pojedinačnih poglavlja;

f) metodološke napomene;

g) spisak literature.

(3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosje studenta.

(4) Nakon prijave teme Vijeće fakulteta imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada, koju čine tri člana, od kojih su najmanje dva iz naučne oblasti iz koje je tema diplomskog rada, a jedan član Komisije je mentor.

(5) Pored članova Komisije iz stave 4. ovog člana, Vijeće fakulteta određuje jednog zamjenskog člana Komisije, koji će obavljati funkciju člana Komisije u slučaju opravdane spriječenosti nekog od članova Komisije.

(6) Student može jedanput promijeniti temu diplomskog rada i to najkasnije u roku od 30 dana od dana odobravanja prve teme.

(7) Prodekan za nastavu i rukovodilac studijskog programa odgovorni su za pravilnost postupka izbora tema za izradu diplomskog rada.