Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2017./18. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

IZVOD IZ PRAVILA STUDIRANJA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA/DIPLOMSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, a koji se odnosi na proceduru prijave teme diplomskog rada

 

Prijava za odobrenje teme diplomskog rada

Član 19.

(1) Student bira temu diplomskog rada nakonzavršetka prvog semestra na jednogodišnjim studijskim programima. odnosno nakon završetka trećeg semestra na dvogodišnjim studijskim programima.

(2)  Za izabranu temu student, u saradnji sa mentorom, popunjavai podnosi pismenu prijavu Vijeću fakulteta koja sadrži sljedeće:

 a)  biografijukandidata;

 b)  naslov i radnu strukturu;

 c)  temu i radne hipoteze rada, odnosno prezentaciju teme, projekta ili izložbe;

 d)  obrazloženje teme diplomskog rada;

 e)  kratak prikaz sadržaja pojedinačnih poglavlja;

 f)  metodološke napomene;

 g)  spisak literature.

 (3) Ispunjena i potpisana prijava ovjerava se i odlaže u dosje studenta.

 (4) Nakon prijave teme Vijeće fakulteta imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada, koju čine tri člana, od kojih su najmanje dva iz naučne oblasti iz koje je tema diplomskog rada, a jedan član Komisije je mentor.

 (5) Pored  članova Komisije iz stave 4. ovog člana, Vijeće fakulteta određuje jednog zamjenskog člana Komisije, koji će obavljati funkciju člana Komisije u slučaju opravdane spriječenosti nekog od članova Komisije.

 (6) Student može jedanput promijeniti temu diplomskog rada i to najkasnije u roku od 30 dana od dana odobravanja prve teme.

 (7) Prodekan za nastavu i rukovodilac studijskog programa odgovorni su za pravilnost postupka izbora tema za izradu diplomskog rada.