Rang lista PRIMLJENIH kandidata za upis na I ciklus Univerzitetskog studija Dizajn interijera u prvom upisnom roku u akademskoj 2019./2020.godini i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

U prilogu se nalazi rang lista PRIMLJENIH  kandidata za upis na I ciklus Univerzitetskog studija Dizajn interijera u prvom upisnom roku za akademsku 2019./2020.godinu.
 
Upis primljenih kandidata  će se vršiti u periodu od 15.7. - 19.7.2019.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.
  
Za upis je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - DIZAJN INTERIJERA
 
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM , uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - ljekarsko uvjerenje 
 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake: D1203 uplata prve rate-akademska 2019./20. god.,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
 - uplatnica od 40 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
 
OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.
 

DIZAJN INTERIJERA-Odl.o verifikac.utvrđene rang-liste kandidata.pdf

DELETE DETAILS