Rang-lista kandidata za upis u I (prvu) godinu I ciklusa univerzitetskog studija DIZAJN INTERIJERA u drugom upisnom roku za akademsku 2017./2018.godinu i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 22.9. - 29.9.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta. 
 
Za upis je potrebno slijedeće:
 
REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - DIZAJN INTERIJERA
 
 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM i uredno popuniti)
 - 2 slike formata 4x6 cm
 - ljekarsko uvjerenje
 - uplatnica od 800 KM, svrha doznake:  D1211-prva rata školarine za studij Dizajn interijera - akad. 2017./18. godina,žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet
- uplatnica od 20 KM, svrha doznake: D2101-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 - uplatnica od 10 KM, svrha doznake: D2102-ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
-  uplatnica od 10 KM, svrha doznake: D2103-NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
 
OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA PISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

1. DIZAJN INTERIJERA-II upisni rok.pdf

DELETE DETAILS