Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-340/22 od 8.2.2022.  godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU (Detalji u nastavku)

Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-3949/21 od 29.12.2021. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje se Konkurs za izbor rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (detaljno u nastavku teksta)

Konkurs za izbor u zvanje - august 2020

Konkurs za izbor u zvanje

U prilogu se nalazi tekst Konkursa za izbor u zvanje.

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/41-22/20 od 15.1.2020. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni list". Konkurs je objavljen u navedenom listu dana 22.01.2020.godine.

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:142-1-6/56-15/16 od 5.02. 2016. godine,  Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje  KONKURS za izbor dekana Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni list"Konkurs je objavljen dana 6.2.2016.godine u "Dnevnom listu".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, na osnovu Odluke Upravnog odbora Fakulteta broj:  141-1-6/518-1/15, raspisuje konkurs za izbor naveden u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 16.06.2015. godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu”.

Tekst konkursa i uslovi navedeni u prilogu.

Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, na osnovu Odluka Upravnog odbora Fakulteta broj: 141-1-6/225-1/15, 141-1-6/404-1/15 i 141-1-6/404-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 14.5.2015.godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu". Tekst konkursa i uslovi su navedeni u prilogu.

Konkurs za izbore u zvanja

Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na osnovu Odluka Upravnog odbora broj: 141-1-6/225-1/15 i 141-1-6/225-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa.
Konkurs je objavljen 03.04.2015. godine u dnevnim novinama "Dnevnom listu".
Rok za dostavljanje prijava na konkurs traje 15 dana. Tekst konkursa i uslovi navedeni u prilogu.