Informacije o časopisu

SPORTSKI LOGOS, NAUČNO STRUČNI ČASOPIS IZ OBLASTI SPORTA I EDUKACIJE

p-ISSN: 1512-875x
e-ISSN: 2233-0852

Izdavač: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet

Distirbuira se u printanom i elektronskom obliku, a izlazi dva puta godišnje u 200 primjeraka.

Časopis Sportski logos je indeksiran u međunarodnoj bazi podataka INDEX COPERNICUS i uvršten u listu indeksiranih časopisa EBSCO Publishing i COBBIS, te GOOGLE SCHOLAR baze podataka.

Časopis Sportski logos je registriran u Registru domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
 
 
ISSN 2233-0852
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet