Kineziologija

Ovjera VI (šestog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije za kanddidata mr.Adnana Ademovića (od 26.04.-29.04.2022.)

DELETE DETAILS

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije - kandidat mr. Adnan Ademović

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, doktorski studij iz oblasti kineziologije

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. Adnan Ademović javnobraniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Kvantitativne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja Svjetska nogometna prvenstva".Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u petak, 20.5.2022. godine u 14:00 sati, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala broj: 317.
DELETE DETAILS

Upis u III (treći) semestar na Doktorskom tudiju iz oblasti kineziologije (od 28.03. - 11.04.2022.godine)

DELETE DETAILS

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru stavlja na uvid javnosti:

 

a)    Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

b)    Radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija iz oblasti kineziologije mr. Adnana Ademovića

 

Naziv doktorske disertacije:

 

„Kvantitativne i kvalitativne razlike u indikatorima situacione efikasnosti vrhunskih nogometaša učesnika tri posljednja Svjetska nogometna prvenstva"

 

Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

 

1.    Dr. sc. Nijaz Skender, redovni profesor za užu naučnu oblast Teorija i metodika tjelesnog odgoja i treninga i predmete Osnovna motorika i Antropomotorika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, predsjednik Komisije;

2.    Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija,    grana: Transformacioni procesi i modeli u sportu i vanredni profesor za  područje: Društvene  nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor i član Komisije;

3.    Dr. sc. Almir Popo, vanredni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Transformacioni procesi i modeli u sportu i za  područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije, na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, član Komisije;

4.    Dr. sc. Damir Đedović, vanredni profesor za  područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Organizacija i upravljanje u sportu i za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Kineziologija sporta i rekreacije, na Univerzitetu „Džemal Bijedić” u Mostaru, rezervni član Komisije.

 

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

 

Rok za ostvarenje uvida javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića, kao i za dostavljanje primjedbi jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i Nastavničkog fakulteta – sekcija: Studij, podsekcija: III ciklus Kineziologija.

 

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije i Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije

 

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada fakulteta, II sprat, kancelarija broj: 302, svakim radnim danom od 9,00 – 15,00 sati.

DELETE DETAILS

Ovjera II (drugog) semestra za studente Doktorskog studija iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Raspored nastave na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u II semestru za drugu generaciju upisanih studenata

DELETE DETAILS

Uputstvo o izgledu i formi doktorske disertacije na doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Izjava-mentor doktorske disertacije

(0 bytes)
DELETE DETAILS

Izjava tema doktorske disertacije

DELETE DETAILS

DS-03 Prijava teme doktorske disertacije

(0 bytes)
DELETE DETAILS

DS-02 Zahtjev za odbranu projekta teme doktorske disertacije

DELETE DETAILS

DS-O1 Prijava prijedloga teme doktorske disertacije

DELETE DETAILS

Ovjera I semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

Ovjera I (prvog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije za kandidate druge generacije vršit će se u periodu od 25.08. - 03.09.2021.godine svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta.
 
Za ovjeru je potrebno sljedeće:
 
 
- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima
- uplatnica rate za drugi semestar, iznos: 2500 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N1701-uplata rate za drugi semestar, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet

DELETE DETAILS

Ovjera III (trećeg) i upis IV (četvrtog) semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije - od 17.06. - 25.06.2021.godine

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Jasmina Pandura

DELETE DETAILS

Raspored predavanja I (prvog) semestra za Doktorski studij iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Ovjera IV (četvrtog) i upis V (petog) semestra za studente Doktorskog studija iz oblasti kineziologije - od 17.02.2021. - 15.03.2021.godine

DELETE DETAILS

Odluka o upisu druge generacije na Doktorski studij iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Odluka o usvajanju prijedloga rang liste primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije

U prilogu se nalazi Odluka o usvajanju prijedloga rang liste primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.
Odluka o terminu upisa navedenih kandidata će biti objavljena sutra, 21.01.2021.godine.
DELETE DETAILS

Upis u IV semestar na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Džafera Alića

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sci. Stjepana Skoke

DELETE DETAILS

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Adnana Ademovića

DELETE DETAILS

Upis u III semestar Doktorskog studija iz oblasti kineziologije za kandidata mr. Jasmina Pandura

DELETE DETAILS

Raspored ispitnih termina na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u II semestru

DELETE DETAILS

Raspored nastave za II semestar Doktorskog studija iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Ovjera I semestra na Doktorskom studiju iz oblasti kineziologije

DELETE DETAILS

Raspored ispitnih termina na doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u I semestru

DELETE DETAILS

III ciklus -nastava I semestar - Prskalo.pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave na doktorskom studiju iz oblasti kineziologije u I semestru.pdf

DELETE DETAILS

Odluka_o_usvajanju_rang_liste_primlj.kandidata_na_doktorski_studij_iz_obl.kineziologije.pdf

DELETE DETAILS

izvedbeni plan.pdf

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet