Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan i link za pristup online odbrani

Javna odbrana diplomskog rada na II ciklusu/diplomskom studiju studentice Medine Kajan održaće se u četvrtak 22.7.2021. godine u 10:30 sati , online putem Microsoft Temas platforme.

LINK ZA ONLINE ODBRANU DIPLOMSKOG RADA:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhmMjdlMGMtNWVjNy00MTRiLTk5NDItZjljZDA2NDkyMDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

 

Način pristupanja:

• Za one koji posjeduju Microsoft Teams accounte link će preumsjeriti u desktop aplikaciju. (Open Microsoft Teams)

• Za one koji ne posjeduju Microsoft Teams accounte: Prilikom otvaranja LINKA na web pretraživaču idete na opciju „Join on web instead" (Continue on this browser) te ukucate svoje ime i prezime i kliknete JOIN. Oni koji koriste web pretraživač preporučuje se korištenje Google Chorme

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet