Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Studentica Sanela Husetić-Šehić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad na II (drugom) ciklusu studija pod "Stavovi roditelja prema inkluzivnom obrazovanju u osnovnim školama” pred Komisijom u sastavu:

·        dr. sc. Asim Peco, vanredni profesor za užu naučnu oblast "Posebne sociologije” na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, predsjednik Komisije

·        dr. sc. Husejn Musić, vanredni profesor za uže naučne oblasti "Opšta pedagogija” i "Didaktika i Metodika”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, mentor-član Komisije

·        dr.sc. Refik Ćatić, redovni profesor za užu naučnu oblast "Pedagogija” na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, član Komisije

Zamjenski član: dr. sc. Rijad Novaković, docent za uže naučne oblasti "Metodika sporta” i "Sportovi”, na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

 

Termin javne odbrane navedenog rada je 17. 10. 2016. godine u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Biblioteci Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru svakim radnim danom do 14 sati.

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet