Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Lejla Mušanović, sociolog istraživač-bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Legitimnost kulture i socijalna distinktivnost nacionalnih manjina” dana  5. 05. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Asja Sandžaktar, sociolog istraživač-bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Položaj žena u društvenoj zajednici i evolucija njihovih prava” dana  5. 05. 2016. godine u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Mersiha Hrle,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Relacije između depresivnosti i društvenosti kod srednjoškolaca” dana  5. 05. 2016. godine u 9 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Kristina Rako,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Empatija i samopoštovanje kod ovisnika o drogama”dana  5. 05. 2016. godine u 8 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Brankica Žugaj  javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Humana reproduktivna biologija sa aspekta društva” dana 23. 04. 2016 godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Adna Vila, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Utjecaj bavljenja sportom na opći uspjeh učenika u osnovnim školama u Jablanici” dana  22. 04. 2016. godine u 13 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Brkić Enesa, profesor razredne nastave-bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Razlozi oslobađanja od nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika i učenica osnovnih škola u Kaknju” dana  22. 04. 2016. godine u 12 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


 

Javna odbrana magistarskog/master rada na II ciklusu studija

Almira Dževlan, profesor razredne nastave-bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Naučni registar u udžbenicima bosanskoga jezika – jezičkostilske odlike”  dana  19. 04. 2016. godine u  12 sati.na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/ master rada

Milinković Goran, profesor likovnih umjetnosti (240 ECTS), javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom „Poredak i struktura kolorističkih formi u odnosu na njihovu zavisnu relaciju"   dana  9. 04. 2016. godine u 1130 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog rada

Maja Vrljić, dipl.inžinjer poljoprivrede, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Utjecaj primjene biostimulatora na prinos i kvalitet lubenice (Citrullus lanatus/Thunb./ Matsum & Nakai) rezultirajući u mogućoj genetskoj modifikaciji”  dana 8. 04. 2016. godine u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.

i.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Emina Boškailo, bachelor hemije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Određivanje biološke aktivnosti ljekovitih biljaka sa područja Hercegovine”  dana  18. 03. 2016. godine u  10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Šupčić Zilha,profesor razredne nastave - bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Zastupljenost šablona u dječijim crtežima u periodu od 6 do 11 godine”  dana  18. 03. 2016. godine u 11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u  zgradi fakulteta, sala za odbrane.

 

Javna odbrana doktorske disertacije

Mr. sc. Adnan Efendić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Socio-kulturološki i ekološki aspekti korištenja prostora i planiranje razvoja od posebnog društvenog značaja (Studija slučaja Počitelj)” dana 10. 03. 2016 godine u  11 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, sala za odbrane.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Amelina Ćosić, sociolog istraživač- bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Interpretacija rodnih identiteta u kulturi” dana 25. 02.2016. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Irma Isak, profesor sociologije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Uloga i značaj masovne kulture u okviru globalnih promjena savremenog društva” dana  24. 02 . 2016. godine u 13 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Emina Frlj, profesor sociologije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Utjecaj siromaštva na anatomiju ljudske destruktivnosti”  dana  24. 02 . 2016. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Vildana Đugum, profesor sociologije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Kultura od istočnjačke tradicije do zapadnog kulturnog modernizma” dana  24. 02 . 2016. godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Ediha Lalić, bachelor hemije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Uticaj otpadnih voda sa poljoprivrednog zemljišta na odabrane fizičko-hemijske parametre rijeke Drežanke”  dana  22. 01. 2016. godine u 10 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Šejla Fejzagić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Nezaposlenost kao uzrok socijalne isključenosti i snižene subjektivne kvalitete života u osoba mlađe životne dobi”  dana  21. 01. 2016. godine u 11 sati.

Javna odbrana magistarskog/master rada

Nedim Kebo, profesor sociologije-bachelor, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Socijalna ekologija i obrazovanje u BiH” dana  21. 01. 2016. godine u 12 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Ankica Stipanović, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Socijalno-psihološki izvori anomije kod adolescenata” dana  13. 01. 2016. godine u 11 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Ilhama Puce, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Socijalno-psihološki faktori njegovanja porodične tradicije”  dana  13. 01. 2016. godine u 10 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Dalila Ivanković, bachelor hemije, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Uticaj komunalnih otpadnih voda na fizičko-hemijske parametre kvaliteta vode u vodotoku rijeke Bregave u gradu Stocu” dana  18.12. 2015. godine u 13 sati.


Javna odbrana doktorske disertacije

mr. sc. Vesna Ćorluka Čerkez, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom "Odnos perfekcionizma i porodičnih interakcija sa somatizacijom i ljutnjom kod adolescenata: kvantitativna i kvalitativna studija”  dana 11. 12. 2015 godine u  10 sati.


Javna odbrana magistarskog/master rada

Senida Džino,diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom „Ispoljenost stresa kod zdravstvenih radnika” dana  10. 12. 2015. godine u 13 sati.