Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 5.3. - 20.3.2015.godine

Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati, koji od 5.3. - 20.3.2015.godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu dostave slijedeću dokumentaciju:
 
1. Izvod iz matične knjige rođenih ( rodni list - ovjerena kopija )
2. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)
3. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI(VŠS) odnosno VII stepenu(VSS) odgovarajućeg smjera.
PRIJAVA.pdf
(65,69 KB)
 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet