Obavijest o uplati diplome za studente koji su naučni stepen magistra nauka stekli u 2015.godini

Uslovi za završetak započetih studija

Septembarski ispitni termin-Primarno obrazovanje III semestar

Junsko-julski ispitni termin za I i II semestar. 2015 godine

Junsko-julski ispitni termin 2015.- Primarno obrazovanje III sem.

Junsko-julski ispitni termin 2015 Pedagogija-III semestar

Aprilski ispitni termin 2015 Pedagogija-III semestar

Aprilski ispitni termin za I i II smestar 2015.godine

Aprilski ispitni termin 2015 - Primarno obrazovanje III semestar

IZJAVA O PLAGIJARIZMU-VAŽNO!!!!

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru održanoj 7.1.2015.godine odlučeno je da počev od danas svi studenti postdiplomskog studija pri koričenju radova (tvrdi uvez) uz četiri odluke moraju na kraju rada ukoričiti i izjavu o plagijarizmu potpisanu od strane kandidata.

Tehničko uputstvo za izradu Magistarskog rada

Tehničko uputstvo za izradu Magistarskog rada možete pogledati u priloženom dokumentu.

Obrazac MR3

Molba za pregled i odbranu magistarskog rada.

Obavještenje za prijavu teme magistarskog rada

Studenti PDS-a nakon što su položili sve ispite predviđene nastavni planom i programom mogu da prijave temu magistarskog rada. Prijave teme vrši se ispunjavanjem obrazaca MR1 i MR.SC.-01 u tri primjerka, koji se predaju na protokol Nastavničkog fakulteta.

Obrazac MR.SC.-01

Obrazac za prijavu teme

Obrazac MR1

Molba za određivanje komisije za ocjenu teme i kandidata magistarskog rada.

Pitanja za Metodologiju naučno istraživačkog rada

Pitanja za Metodologiju naučno istraživačkog rada, kod prof. dr. Ivice Radovanovića, možete pogledati u prilogu.

Obavještenje o rokovima za završetak započetih studija