Studentska služba

Radno vrijeme (radnim danima)
 
- Rad sa studentima od 10:00 do 12:00 sati

 

Telefon/Fax:  036 571-216, 036/514-203
e-mail:  nf@unmo.ba
 
 
Viši referent za studentska pitanja:  Đenana Hajdar, prof.
djenana.hajdar@unmo.ba
 
 
Referent za studentska pitanja:  Sanela Kruškonja, prof.
sanela.kruskonja@unmo.ba
 
 
 

 

Odluka o finansiranju/sufinansiranju troškova školarine za učenike dobitnike priznanja "Učenik generacije"

DELETE DETAILS

Odluka o dopuni Odluke o izmjeni i dopuni člana 26.stav (2), a koja se odnosi na prenos najviše 3 (tri) nepoložena predmeta u višu godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini

DELETE DETAILS

Odluka Rektora o provođenju procedure za obnovu završne godine studija nakon isteka imatrikulacije-akademska 2020/2021.godina

DELETE DETAILS

Odluka Rektora o provođenju procedure za obnovu završne godine studija nakon isteka imatrikulacije.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija-dodiplomskom studiju na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija-diplomskom studiju na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru.pdf

DELETE DETAILS

Tumačenje Senata o članu 30. stav 6 Pravila studiranja na I ciklusu, a koji se odnosi na trajanje statusa imatrikulanta

DELETE DETAILS

Odsjek Muzičke umjetnosti-Odluka o roku za završetak studija-zaključno sa 30.9.2019.godine.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na I ciklusu studija

DELETE DETAILS

IZJAVA O AUTORSTVU.pdf

DELETE DETAILS

Pravila studiranja na II ciklusu studija-juni 2011.godine

DELETE DETAILS

Zahtjev_za_formiranje_Komisije_za_ocjenu_i_odbranu_mag.rada.pdf

DELETE DETAILS

IZJAVA O PLAGIJARIZMU.pdf

Koriči se posljednja u tvrdo ukoričenim magistarskim radovima sa potpisom kandidata i datumom predaje radova
DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet