Tumačenje Senata o članu 30. stav 6 Pravila studiranja na I ciklusu, a koji se odnosi na trajanje statusa imatrikulanta

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet