Sociologija

Studij na odsjeku sociologija je koncipiran kao dvopredmetni studij ili studij sa dva stručna usmjerenja. Naime planirano je da u prvih VI (šest) semestara svi upisani studenti slušaju i polažu iste programske sadržaje. Na početku VII semestra studenti biraju jedan od dva ponuđena modula koji su u prijedlogu nastavnog plana označeni kao modul A i modul B.
 
Modul A čini edukacijska grupa predmeta čijim izborom se student usmjerava u pravcu nastavničkog zanimanja.
Modul B čini grupa metodoloških predmeta koji studenta njegovim izborom profilira u sociologa istraživača.
 
Nakon završetka I ciklusa studija sociologije, student  stiče zvanje:
- profesor sociologije - bachelor (modul A)
- sociolog istraživač - bachelor (modul B).

U zavisnosti od toga za koji se izborni modul odredio, student po završetku I ciklusa stječe slijedeće kompetencije:
- profesor sociologije - bachelor je osposobljen za samostalno vođenje nastave iz sociologije i srodnih nastavnih područja kao što su kulturologija, komunikologija i dr. u srednjim školama kao i za poslove analitičara društvenih pojava u kulturi, ekonomiji i ostalim područjima društvenog života i rada savremenog čovjeka.
- sociolog istraživač - bachelor je osposobljen za rad u organizacijama za istraživanje javnog mišljenja, markentiškim agencijama i području odnosa sa javnošću, u medijima, te na razvojnim programima u javnoj upravi i nevladinim organizacijama.

Studijski program Sociologija (I i II ciklus)

DELETE DETAILS

Sociologija ljetni semestar raspored 2016.17 .pdf

DELETE DETAILS

Raspored- Sociologija (zimski 2016-17).pdf

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Raspored nastave za zimski semestar 2015./16.

DELETE DETAILS

Sociologija-septembarski ispitni rok akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Junsko-julski ispitni rokovi-akad.2014./15.godina

DELETE DETAILS

Ispitni rokovi - April

DELETE DETAILS

Raspored nastave za ljetni semestar 2014/2015.

DELETE DETAILS

Plan studijskog programa

DELETE DETAILS


 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet