Oglas o prijemu na pedagoško-didaktičku grupu predmeta - od 7.6. - 18.6.2016.godine

Na osnovu Odluke NNV-a Nastavničkog fakulteta broj: 142-1-6/ 320-3 /16 od 7.06. 2016. godine Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizujeInstruktivni seminar  iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta (Opšta/Opća pedagogija, Opšta/Opća psihologija, Didaktika, Metodika odgojno-obrazovnog rada i Metodika nastave), kako bi kandidatima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

 

Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati koji od 7. 06. 2015. godine  do 18. 06. 2016. godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu (koja se nalazi na web stranici fakulteta) dostave slijedeću dokumentaciju:

1.Izvod iz matične knjige rođenih ( rodni list ne stariji od šest mjeseci - ovjerena kopija)

2.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci -ovjerena kopija)

3.Ovjerena kopija diplome o završenom studiju V (VKV), VI(VŠS) odnosno VII stepena(VSS) ne starija od šest mjeseci.

Nakon što se objavi lista primljenih kandidata upis će se vršiti u periodu od 12.07. do 15. 07. 2016. godine svakim radnim danom od 9 do 14 sati.

Za upis je potrebno slijedeće:

  • index ( košta 30 KM)
  • dvije slike
  • uplatnicu u iznosu od 350 KM - I rata popunjenu na slijedeći način:

Primalac: Nastavnički fakultet

Svrha uplate: N4138 uplata I rate na ime pedag.-didaktičke gr. predmeta

Račun: 1990530053614758

Preostalih 350 KM – II rata kandidat plaća se nakon što položi sve ispite.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Dekanatu fakulteta na tel: 036/ 558 276.

Dekan

Van. prof. dr. Asim Peco

 

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet