Visine naknada


Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru 2020.godina

DELETE DETAILS

Tumačenje odluke o visini naknade troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koje se tiče plaćanja naknade na ime korištenja biblioteke, član.u Uniji studenata, nakn.za održ.zgrade i inventara i korišt.inf.si

Naknadu iz člana 2. stav 1 Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru plaćaju svi studenti (i apsolventi) Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
DELETE DETAILS

Odluka o iznosu naknade za provjeru vjerodostojnosti diplome stečene na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru 2018.godina

DELETE DETAILS

Odluka o dopuni odluke o visini troškova školarine.pdf

DELETE DETAILS

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studenta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

DELETE DETAILS


 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet