Tumačenje odluke o visini naknade troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a koje se tiče plaćanja naknade na ime korištenja biblioteke, član.u Uniji studenata, nakn.za održ.zgrade i inventara i korišt.inf.si

 
 
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet