Skip to main content Skip to footer

Javni poziv za upis na program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje"

Na osnovu člana 90. Statuta Univerziteta, u skladu sa Pravilnikom o cjeloživotnom učenju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te Odluke Senata o odobravanju izvođenja programa cjeloživotnog učenja "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja" broj 101-255/23 od 26.01.2023.godine, Nastavnički fakutet objavljuje

Javni poziv

za upis polaznika na program "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje" (PPDM)

 

 

Program „Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje će se provoditi na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Osnovni cilj programa PPDM obrazovanja je omogućiti polaznicima sticanje nastavničkih kompetencija koje uključuju znanja, sposobnosti i vještine iz područja pedagogije, psihologije, didaktike, metodike nastavnog rada i metodike odgojnog rada. Po završetku programa polaznici će steći 27 ECTS kredita.

 

Pravo na upis imaju kandidati koji su završili I, II ili III ciklus studija, integralni studij I i II ciklusa studija ili studenti koji su završili dodiplomski, magistarski studij ili odbranili doktorsku disertaciju prema starom sistemu studiranja. Upisi se obavljaju na temelju diplome o završenom studiju. Za upis se ne provodi selekcijski postupak.

 

Nastava će se realizirati u formi predavanja, vježbi i seminara u trajanju od jednog semestra.  Raspored nastave će biti naknadno objavljen nakon upisa polaznika. Lista predmeta koja se realizira u okviru programa: Pedagogija, Psihologija, Didaktika, Metodika nastavnog rada i Metodika odgojnog rada.

 

Konačni spisak polaznika biće objavljen po završetku javnog poziva koji ostaje otvoren do 31.01.2024 godine. Cijena koju polaznici plaćaju iznosi 700 KM po polazniku. Uz to, polaznici plaćaju i indeks sa upisnim materijalom te izdavanje uvjerenja nakon završetka programa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora o visini troškova Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Kandidati koji su zainteresovani da prisustvuju programu "Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja" dužni su da u periodu od 25.12.2023. – 31.01.2024. godine  na adresu Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet, Sjeverni logor bb, 88104 Mostar putem pošte ili direktno u studentsku službu Nastavničkog fakulteta, uz prijavu na javni poziv (koja se nalazi u prilogu) dostave i slijedeću dokumentaciju:

 


1. Izvod iz matične knjige rođenih (sa neograničenim rokom važenja, original ili ovjerena kopija)
2. Uvjerenje o državljanstvu (original - ne starije od šest mjeseci)
3. 
Ovjerena kopija diplome o završenom studiju I, II ili III ciklusa studija, integralnog studija I i II ciklusa ili ovjerenu kopiju diplome o završenom studiju sa dodiplomskog studija, magistarskog studija ili nakon odbranjene doktorske disertacije prema starom sistemu studiranja odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta.

4. Na ime obrade dokumenata prilikom prijave za upis, 20 KM,  žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N3201, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" – Nastavnički fakultet

 

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi:

- van.prof.dr.Majra Lalić (Nastavnički fakultet Mostar) na e/mail: majra.lalic@unmo.ba.

 

Mostar, 21.12.2023.godine

  Voditeljica programa

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko

obrazovanje

                                                                                                                     ___________________________

                                                                                                                          van.prof.dr. Majra Lalić

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama