Skip to main content Skip to footer

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. i 154. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2125/24 i 101-2127/24 od 30.5.2024. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-34-1287/24-1 od 3.6.2024. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2024/2025. godini

 

Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. godine do 4.11.2024. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2024/2025. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

 

I (prvi) ciklus - dodiplomski studij

 1. uredno popunjena i potpisana prijava za upis (prilog) sa precizno naznačenim Odsjekom - može se uzeti sa pulta u hodniku ispred studentske službe
 2. Originalna svjedočanstva od I-IV razreda srednje škole
 3. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi
 4. Rodni list (sa neograničenim rokom važenja-original ili ovjerena kopija)
 5. Originalno uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Originalno ljekarsko uvjerenje (samo za kandidate na Odsjeku Sport i zdravlje i  Stručnom studiju iz oblasti sporta)
 7. Uplatnica  20  KM,  žiro-račun  1610200000290613,  svrha  doznake:  N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“-Nastavnički fakultet

 

II (drugi) ciklus - diplomski studij - svi osim Odsjeka Stručni studij iz oblasti sporta

 

 1. uredno popunjena i potpisana prijava za upis (prilog) sa precizno naznačenim Odsjekom - može se uzeti sa pulta u hodniku ispred studentske službe
 2. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju /uvjerenja o završenom studiju (za kandidate koji nemaju diplomu) odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS, odnosno odgovarajućeg četverogodišnjeg studija po predbolonjskom sistemu studiranja, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta
 3. Originalno uvjerenje o položenim  ispitima ili original dodatak diplomi
 4. Rodni list – sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 5. Originalno uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci
 6. Uplatnica  20  KM,  žiro-račun  1610200000290613,  svrha  doznake:  N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“-Nastavnički fakultet
 7. kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

II (drugi) ciklus - diplomski studij -  Odsjek Stručni studij iz oblasti sporta

 

 1. uredno popunjena i potpisana prijava za upis (prilog) sa precizno naznačenim Odsjekom/usmjerenjem - može se uzeti sa pulta u hodniku ispred studentske službe
 2. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju /uvjerenja o završenom studiju (za kandidate koji nemaju diplomu) odgovarajućeg smjera sa najmanje 180ECTS odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta
 3. Originalno uvjerenje o položenim  ispitima ili original dodatak diplomi
 4. Rodni list – sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 5. Originalno uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci
 6. Uplatnica  20  KM,  žiro-račun  1610200000290613,  svrha  doznake:  N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“-Nastavnički fakultet
 7. kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

Više o konkursu i obrasci prijava za upis se nalaze u dokumentima u prilogu!

Otkrij svoj poziv u obrazovanju

Upiši Nastavnički fakultet

Postani inspiracija budućim generacijama